Metodika sběru a hodnocení dat 1. Data z dialyzačních středisek (DS), která aktivně reportují data do Registru dialyzovaných pacientů (RDP), byla načtena a zpracována automaticky v rámci čtvrtletních reportů do RDP. Pro tato DS nový přístup k reportování a zpracování dat neznamenal žádnou práci navíc.
 2. Pro ostatní DS byly vytvořeny zjednodušené podmínky reportování, které znamenaly jen minimální časovou zátěž. V podrobnostech odkazuji na předcházející Dopisy vedoucím lékařům DS ze dne 10.3.2015, 13.6.2016 a konečně 9.11.2015.
 3. Data jsou reportována formou:
  •  grafů
   • hodnoty seřazené konsekutivně podle identifikačního čísla DS
   • hodnoty seřazené podle výsledků (uvedeno včetně nereportujících DS)
  • číselně v tabulkách
 4. Identifikace jednotlivých DS je dána jejich identifikačním číslem (ID), které je uvedeno ve zvláštní tabulce (každé DS má tedy své individuální ID, které je platné pro všechny reportované údaje).
 5. Reportování počtu léčených pacientů:
  • pro data vztažená k provedeným transplantacím (Tx) a k počtu pacientů zařazených do čekací listiny pro transplantaci (WL) byla použita data reportovaná do Ročenky dialyzační léčby za rok 2014
  • pro data vztažená k laboratorním hodnotám byla použita data počtu pacientů reportovaných do RDP s uvedenými laboratorními hodnotami
  • podmínkou reportování pacienta je jeho léčba v RRT déle než 90 dní.
 6. Jako základ reportování laboratorních hodnot byl vzat počet pacientů léčených HD a reportovaných do RDP. Pacienti léčení v PD nebyli tedy do následujících statistik započítáni, důvodem byla nejednotnost reportování dat pacientů v PD. 
  • Podáváme následující zpracování dat:
   • % pacientů splňujících doporučené hodnoty Hb (100-120 g/l)
   • průměrnou hodnotu Hb  v g/l za dané DS
   • směrodatná odchylka hodnot Hb
   • % pacientů splňujících doporučené hodnoty P (1,1-1,78 mmol/l)
   • průměrná hodnota P v mmol/l za dané DS
   • směrodatná odchylka hodnot P
   • % pacientů splňujících doporučené hodnoty eKtV (>1,2)
   • průměrná hodnota eKtV za dané DS
   • směrodatná odchylka hodnot eKtV
  • U každého DS jsou dále uvedeny počty a věk pacientů
   • počet pacientů, ze kterých byla vypočítávána uvedená hodnota
   • průměrný věk těchto pacientů
  • V každé grafice je ještě uveden národní průměr (je zobrazený horizontální linkou)
 7. Reportování počtu transplantovaných pacientů (Tx) a pacientů ve čekací listině na transplantaci (WL): data byla získána ve spolupráci s Koordinačním střediskem transplantací (KST). Jsou uvedena data k 31.12.2014. Jako základ k počítání jednotlivých hodnot byl vzat počet pacientů léčených v PDL k 31.12.2014 reportovaných do Ročenky dialyzační léčby za r. 2014. Pacienti léčení v PD tedy byli do následujících statistik započítáni.
  • Podáváme následující zpracování dat:
   1. počet pac. transplantovaných v r.2014 absolutně, počet pacientů ve WL aktivních a dočasně vyřazených
   2. souhrnné % pacientů (součet aktivních pacientů ve WL + dočasně vyřazených)
   3. % transplantovaných pacientů
   4. % pacientů, kteří byli v daném roce transplantováni + počet zařazených ve WL (aktivních i dočasně vyřazených)
  • I zde je v každé grafice ještě uveden národní průměr (zobrazený horizontální linkou)

 

Poznámky k metodice:

 • byla zvolena jednoduchá metodika z dat, která jsou 100% dosažitelná a známá každému DS v měsíčních přehledech léčby
 • Jsme si vědomi, že každé doporučené hodnoty mají svoji limitaci. Pro individuální porovnání středisek jsme museli zvolit co nejjednoduší formu. To, že DS nesplňuje doporučené hodnoty, nemusí být nutně způsobeno „nedostatečnou“ léčbou. Uvádíme příklady (jistě lze nalézt i další):
  • hodnota Hb >120 bez léčby EPO
  • hodnota eKtV není počítána z mid-week hodnoty (některá střediska dlouhodobě provádějí odběry před první dialýzou v týdnu; tj. jejich hodnoty nejsou plně srovnatelné)